پوریا محمدی 10 ساله، رتبه دوم کشور در رده سنی زیر 14 سال