به دلیل شروع زمان امتحانات، به تمام کسایی که از کلاس های کیتارک استفاده میکنن، به غیر از آموزشگاه ها، در صورت نیاز تا ۴ جلسه غیبت موجه هدیه داده می شود.
مهلت استفاده تا پایان خرداد