کلاس ها هفته ای چند جلسه است و به ازای هر جلسه آموزش، چه مقدار باید تمرین کنم؟
کلاس های عادی، بطور معمول هفته ای 1 جلسه است. بصورت خصوصی و هر جلسه نیم ساعت. در این 30 دقیقه مدرس درس های قبلی داده شده و نحوه نواختن شما را کنترل می کند و در صورت صحیح بودن و تمرین مناسب شما، درس جدیدی به شما می دهد. در طی هفته می بایست روزی نیم ساعت تا 1 ساعت در منزل تمرین کنید.