جهت ایجاد نظم و هماهنگ سازی شرایط آموزشگاه ها و مدرسه خانگی،
کلاسها به شرح زیر، تغییر کرد:

ترم عادی، 8 جلسه ای 2ماهه:
کلاس های نیم ساعته 
در آموزشگاه آزاد نکیسا
240 تومان

 ترم عادی، 8 جلسه ای 2ماهه:
کلاس های نیم ساعته 
در آموزشگاه آزاد ادوار
 240 تومان

ترم عادی، 8 جلسه ای 2 ماهه: 
کلاس های نیم ساعته 
در مدرسه خانگی کیتارک
 240 تومان

ضمن عذر خواهی از هنرجویان عزیز (قدیمی) به خاطر دوبار تغییر شهریه در سال جاری، شایان ذکر هست که تلاش من ایجاد نرخی پایین تر از آموزشگاه های آزاد بود که به دلایل حرفه ای، ممکن نشد. پس قطعا در حاشیه های کلاس، به طریقی بهتر جبران خواهم کرد.