کارگاه آموزشی گیتار

موضوع:
اجرای هنرجویی
در سبک های مختلف موسیقی

هزینه:
رایگان

محل:
آموزشگاه موسیقی آزاد ادوار
حاشیه بلوار وکیل آباد، بین 52 و 54 (لادن) 

زمان:
صبح جمعه 8 شهریور 1398
زمان دقیق، چهارشنبه اعلام خواهد شد